សូមតាមដានស្តាប់កម្មវិធីកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ តាមរយៈវិទ្យុ​ : វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏FM106MHzផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11:00​ ព្រឹក ,វិទ្យុជាតិ FM96 MHz ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 1:00​​ រសៀល ដល់ម៉ោង 3:00​ រសៀល ,វិទ្យុបាយ័ន FM95 MHz ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ និងផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 7:30 យប់ ដល់ម៉ោង 8:30 យប់​។

កំណើនប្រាក់ឥណទានលើផ្នែកស្រូវអង្ករ

កំណើនប្រាក់ឥណទានលើផ្នែកស្រូវអង្ករ

Feb 13, 2014

The government-backed Rural Development Bank (RDB) will lend $64 million to Cambodia’s agriculture sector in 2014, the bank’s top official said yesterday.

Sun Kunthor, president of RDB, said most of the funding would be used to support growth in Cambodia’s rice sector as it strives to meet the government’s export target of one million tonnes by 2015.

“The rice sector needs more than $300 million to reach its full potential,” Kunthor said.

Kunthor added that credit from Cambodia’s commercial-banking sector would also help to fund the remaining investment needed in the industry.

More funding is welcomed by local millers who say it will help stem the flow of paddy lost to neighbouring Thailand and Vietnam. But the RDB will need to make loans more accessible if the industry is to take full advantage of the credit injection, millers say.

“The interest rate from the RDB is cheaper compared to commercial banks, but I have to pay for the procedure service, in total making it higher than what commercial banks offer,” he said.

Yang Saing Komar, president of the Cambodian Center for Study and Development in Agriculture, said that interest rates in Cambodia were still among the highest in the region, making it difficult for local producers to compete with neighbouring countries.

“If RDB could provide a larger amount of loans and keep the interest rate lower, that would give more benefits to the sector,” he said.

The $64 million credit injection includes $20 million from RDB, $36 million from the paddy rice foundation at the Ministry of Economic and Finance and $8 million from the Bank of China.

In Channy, CEO of Acleda Bank, Cambodia’s largest commercial bank, last month said agricultural lending activities had contributed significantly to the finance sector’s year on year growth.

According to Channy, agricultural related lending increased 28 per cent from $552 million in loans in 2012 to more than $710 million in 2013.

“This growth is mainly contributed by the Rice Policy introduced by the Royal Government in 2010, which can guarantee market conditions for farmers, processors and traders,” he said.


ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

Japanese Organic Fertilizer is member of Bayon Heritage Holding Group

# 5A, Street 388, Sangat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (+855)23-997178/ 12-912812 / 12-583483 / 92-989999
Fax: (+855)23-992243

Email: info@cambodiaagriculture.com

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្រុងភ្នំពេញ


  • °c - °c  • °c - °c  • °c - °c