សូមតាមដានស្តាប់កម្មវិធីកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ តាមរយៈវិទ្យុ​ : វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏FM106MHzផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11:00​ ព្រឹក ,វិទ្យុជាតិ FM96 MHz ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 1:00​​ រសៀល ដល់ម៉ោង 3:00​ រសៀល ,វិទ្យុបាយ័ន FM95 MHz ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ និងផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 7:30 យប់ ដល់ម៉ោង 8:30 យប់​។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣នេះ កម្ពុជាផលិតស្រូវបាន ៦លានតោន

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣នេះ កម្ពុជាផលិតស្រូវបាន ៦លានតោន

Feb 13, 2014

Cambodia's milled rice production is expected to increase to around 6 million tons (about 9.34 million tons, basis paddy) in 2013, up about 1% from the previous year, according to the UN's Food and Agricultural Organization (FAO).

The FAO says that Cambodia's production is likely to increase in 2013 despite crop damages in about 128,500 hectares of paddy land and about 160,000 tons of paddy produce due to floods last year. Floods affected around 21 provinces in Cambodia between September and November 2013.

According to the Deputy Director-General of Cambodia’s Department of Agriculture, Cambodia’s rice production is increasing year on year due to new intensive farming techniques and use of improved quality seeds. He told local sources that improved irrigation techniques have also contributed to the increase in paddy production in Cambodia.

The FAO projects rice exports by Cambodia to increase to around 1.4 million tons in 2014, up about 8%from the previous year. Most of the rice from Cambodia goes to Vietnam and Thailand through cross-border trade, the FAO says.


ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

Japanese Organic Fertilizer is member of Bayon Heritage Holding Group

# 5A, Street 388, Sangat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (+855)23-997178/ 12-912812 / 12-583483 / 92-989999
Fax: (+855)23-992243

Email: info@cambodiaagriculture.com

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្រុងភ្នំពេញ


  • °c - °c  • °c - °c  • °c - °c