សូមតាមដានស្តាប់កម្មវិធីកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ តាមរយៈវិទ្យុ​ : វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏FM106MHzផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11:00​ ព្រឹក ,វិទ្យុជាតិ FM96 MHz ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 1:00​​ រសៀល ដល់ម៉ោង 3:00​ រសៀល ,វិទ្យុបាយ័ន FM95 MHz ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ និងផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 7:30 យប់ ដល់ម៉ោង 8:30 យប់​។

កសិករកំពុងចាប់ផ្តើមស្ទូងស្រូវផ្កាម្លិះនៅដើមរដូវវស្សា

កសិករកំពុងចាប់ផ្តើមស្ទូងស្រូវផ្កាម្លិះនៅដើមរដូវវស្សា

Feb 13, 2014

Welcome to wet season in which our farmers started to plant their monsoon crop—Cambodian Jasmine Rice. The major monsoon crop is planted in late May through July, when the first rains of the monsoon season begin to inundate and soften the land. Rice shoots are transplanted from late June through September. The main harvest is usually gathered six months later, in December.

Along with this, SIGNATURES OF ASIA has signed contract farming with our farmers with total land of 1,000 hectares where we agreed to provide the 99% high purity foundation seeds for planting to our farmers. These seeds are supplied by CADI.

We have high expectation that this year, we would have high production of Jasmine Rice with the great and satisfactory quality for our consumers as well as our traders all over the world.


ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀត

Japanese Organic Fertilizer is member of Bayon Heritage Holding Group

# 5A, Street 388, Sangat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (+855)23-997178/ 12-912812 / 12-583483 / 92-989999
Fax: (+855)23-992243

Email: info@cambodiaagriculture.com

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្រុងភ្នំពេញ


  • °c - °c  • °c - °c  • °c - °c