សូមតាមដានស្តាប់កម្មវិធីកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ តាមរយៈវិទ្យុ​ : វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៏FM106MHzផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11:00​ ព្រឹក ,វិទ្យុជាតិ FM96 MHz ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 1:00​​ រសៀល ដល់ម៉ោង 3:00​ រសៀល ,វិទ្យុបាយ័ន FM95 MHz ផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ និងផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 7:30 យប់ ដល់ម៉ោង 8:30 យប់​។

កាលវិភាគផ្សាយវិទ្យុ
ស្ថានីយកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងផ្សាយតំបន់
FM 90.25 MHzJan 30, 2015 ( 5:00 PM - 6:00 PM )Siem ReapDownload
FM 90.25 MHzJan 28, 2015 ( 5:00 PM - 6:00 PM )Siem ReapDownload
FM 90.25 MHzJan 27, 2015 ( 5:00 PM - 6:00 PM )Siem ReapDownload
FM 90.25 MHzJan 26, 2015 ( 5:00 PM - 6:00 PM )Siem ReapDownload
FM 90.25 MHzJan 22, 2015 ( 5:00 PM - 6:00 PM )Siem ReapDownload
FM 90.25 MHzJan 21, 2015 ( 5:00 PM - 6:00 PM )Siem ReapDownload
FM 90.25 MHzJan 20, 2015 ( 5:00 PM - 6:00 PM )Siem ReapDownload
FM 106 MHzDec 23, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
FM 106 MHzDec 22, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
FM 106 MHzDec 20, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
FM 106 MHzDec 19, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
FM 106 MHzDec 18, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
FM 106 MHzDec 16, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
FM 106 MHzDec 15, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
FM 106 MHzDec 13, 2014 ( 10:00 AM - 11:00 AM )Phnom PenhDownload
ក្រុមហ៊ុន ជីធម្មជាតិសញ្ញាផែនដី ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន បាយ័ន ហេរិថេច ហូលឌីង​ គ្រុប

# 5A, Street 388, Sangat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (+855)23-997178/ 12-912812 / 12-583483 / 92-989999
Fax: (+855)23-992243

Email: info@cambodiaagriculture.com

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្រុងភ្នំពេញ


  • °c - °c  • °c - °c  • °c - °c